De Moere ‘Natuurontwikkeling door verondieping’

DBG bouw- en reststoffen verzorgt, in opdracht van Staatsbosbeheer, de acceptatie en verwerking van grond en baggerspecie voor de herinrichting en verondieping van de voormalige zandwinplas ‘De Moere’ te Grolloo.

Het uitgangspunt van het plan is dat de zandwinplas wordt gedempt en een nieuwe extensieve recreatieve inrichting krijgt. Het accent ligt op een ecologische en recreatieve invulling van de locatie in relatie tot het omliggende landschap. De inpassingsvisie heeft de volgende doelstellingen:

  • behoud van de huidige natuurwaarden;
  • ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden;
  • recreatief medegebruik zoneren met rust voor centrale natuur;
  • de genius loci (geest van de plek uitdrukken).

De ecologische waarde van het toekomstige natuurpark zal vooral liggen in de spontane vegetatieontwikkeling als gevolg van verschillen in de abiotische uitgangssituatie. Om dit te sturen worden er hoogteverschillen aangebracht in het terrein waardoor wind en water bepalende factoren zijn voor de uiteindelijke ontwikkeling. Water wordt ingezet om de referentie met voorgaande inrichtingen dan het natuurpark in stand te houden. Daarnaast bieden oevers ecologisch interessante uitgangssituaties voor een meer gedifferentieerde ecologische ontwikkeling van het gebied. De bestaande beplanting langs de randen van de locatie worden zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkeld door gericht beheer, incidenteel vindt beplanting plaats. De natuur die ontwikkeld wordt kan het best worden getypeerd als struinnatuur. Er wordt gestreefd naar een zo maximaal mogelijke natuurlijke ontwikkeling van de beplanting met waar nodig een beperkte begeleiding.

Belangrijk onderdeel van de inpassingsvisie is het realiseren van een uitzichtheuvel als referentie naar de diepte van de put, met een wandelpad naar de top. De hoofdroutes die door het natuurpark lopen worden uitgevoerd als natuurlijk ogend en comfortabel verhard zandpad. Om het gebruik van het natuurpark te stimuleren wordt het terrein door middel van routing verankerd in de omgeving.

Bekijk hier het infoblad van De Moere.